Algemene Voorwaarden

BrandXpand

Van Speijkstraat 25
3572 XB Utrecht
KvK 66958962

Versie 1.0 (januari 2019)

1. Definities

1.1. Opdrachtnemer: hierna “BrandXpand”, grafisch ontwerp- en adviesbureau.

1.2. Opdrachtgever: contractspartij van BrandXpand ofwel ieder natuurlijk of rechtspersoon met wie BrandXpand een overeenkomst sluit, dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan of aan wie BrandXpand een offerte uitbrengt.

2. Offertes, overeenkomst en bevestiging 

2.1 Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van een (vervolg)opdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht, die wordt gegeven aan BrandXpand, tenzij voorafgaand aan het tot stand komen van de opdracht anders is overeengekomen en dit schriftelijk is bevestigd. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

2.2 Offerte
Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wanneer de oorspronkelijke inhoud van de opdrachtgever verandert, kan de prijsopgave ook gewijzigd worden. BrandXpand is niet gebonden aan de voor de opdracht gegeven prijs wanneer de opdrachtgever meer werkzaamheden verlangt dan in het beginsel is overeengekomen. Kosten van derden worden direct doorberekend; dit geldt ook voor prijswijzigingen bij derden.

2.3 Opdrachtbevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mondeling mee instemt dat BrandXpand een aanvang met het uitvoeren maakt, zal de inhoud van de offerte zoals overeengekomen gelden.

3. Uitvoering van de opdracht

3.1 Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever verplicht zich bij het aangaan van de overeenkomst tot een tijdige levering van benodigde, volledige en deugdelijke gegevens of materialen. Levering van onvolledige/ondeugdelijke en/of onduidelijke gegevens van informatie of materiaal blijft risico van de opdrachtgever.

3.2 Vertrouwelijke informatie
De opdrachtgever en BrandXpand verplichten zich bij het aangaan van de overeenkomst tot het vertrouwelijk behandelen van alle informatie zoals in de privacyverklaring is omschreven.

3.3 Wijziging in de opdracht
Wijzigingen in de opdracht moeten tijdig en schriftelijk door de opdrachtgever worden bekendgemaakt aan BrandXpand. Mocht dit mondeling gebeuren, dan is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

3.4 Beëindiging van de opdracht
Zowel de opdrachtgever als BrandXpand kunnen de opdrachtovereenkomst beëindigen door een schriftelijke mededeling daarvan aan de ander.

3.5. Gebruik van diensten/producten van derden
Gebruik van diensten/producten van derden met betrekking tot de opdracht zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart BrandXpand uitdrukkelijk van de aansprakelijkheid van derden.

3.6 Openbaarmaking en verveelvoudiging
Zowel BrandXpand als de opdrachtgever dienen elkaar in gelegenheid te stellen de laatste concepten, modellen en prototypes van het ontwerp te controleren en goed te keuren voorgaand er wordt overgegaan op openbaarmaking en/of verveelvoudiging.

3.7 Termijn en oplevering
De tussen de opdrachtgever en BrandXpand overeengekomen leveringstermijnen zijn indicatief en niet als definitieve termijn aan te merken. Bij wijziging in de oorspronkelijke overeenkomst kan de overeengekomen levertijd overschreden worden.

4. Auteursrecht, modellenrecht en eigendomsrecht

4.1 Auteursrecht en industrieel eigendomsrecht
Alle intellectuele eigendommen van de door BrandXpand ontworpen/tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, foto’s e.d. blijven bij BrandXpand berusten.

4.2 Auteursrecht
BrandXpand garandeert dat het geleverde door BrandXpand is ontworpen en dat zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het merk kan beschikken. Auteursrechten zijn niet in de kosten van een ontwerp inbegrepen. De opdrachtgever verklaart geen inbreuk te maken op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden en vrijwaart BrandXpand van gevolgen uit oneigenlijk gebruik hiervan.

4.3 Onderzoek naar bestaan van rechten
BrandXpand is niet verplicht tot het doen van onderzoek naar het bestaan van relevante rechten met betrekking tot de opdracht/opdrachtgever. De opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor de zelf aangeleverde informatie, ontwerpen en/of bestanden.

4.4 Naamsvermelding
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is BrandXpand te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van BrandXpand openbaar te maken of te verveelvoudigen.

5. Gebruik en licentie

5.1 Gebruik in de opdrachtovereenkomst
Het gebruik in de opdrachtovereenkomst wordt vastgelegd waar het ontwerp voor zal worden gebruikt. Wanneer de opdrachtgever het gebruik wil uitbreiden gebeurt dit in overleg met BrandXpand. Deze licentie geldt zolang de opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen die hieraan verbonden zijn. Gebruik door derden is alleen met schriftelijke toestemming van BrandXpand toegestaan.

5.2 Wijzigingen
De opdrachtgever mag zonder schriftelijke toestemming van BrandXpand geen veranderingen aanbrengen in de voorlopige of definitieve ontwerpen. BrandXpand dient als eerste in staat te worden gesteld een door de opdrachtgever gewenste wijziging uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald op basis van de door BrandXpand gehanteerde tarieven.

5.3 Gebruik door BrandXpand
BrandXpand heeft de vrijheid om alle ontwerpen te gebruiken voor eigen promotie en/of publiciteit tenzij anders is overeengekomen.

6. Honorarium

6.1 Honorarium en bijkomende kosten
Naast het overeengekomen honorarium worden ook de in het kader van de opdracht gemaakte kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever, zoals eventuele reis- en transportkosten én kosten van derden met een betalingstermijn van 14 dagen (vanaf de datum van declaratie), tenzij anders is overeengekomen.

6.2 Honorarium bij gewijzigde of annuleren opdracht/meerwerk
Wanneer BrandXpand meer of meerdere werkzaamheden dient te verrichten, zullen deze afzonderlijk in rekening worden gebracht. Wijzigingen van de opdracht die leiden tot minder kosten/werkzaamheden, geven aanleiding tot een reële verlaging van het eerder tussen de opdrachtgever en BrandXpand overeengekomen bedrag.

6.3 Overschrijding betalingstermijn
Bij overschrijding van de onder a, genoemde betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij met onmiddellijke ingang een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke (handels)rente.

7. Betaling en afname

7.1 Betalingsverplichting
Na akkoord op de door BrandXpand geoffreerde bedrag dient er een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag binnen 14 dagen na declaratiedatum plaats te vinden. De aanbetaling is ‘non-refundable’ en zal na annulering niet worden terugbetaald. Na ontvangst van betaling wordt er begonnen aan de opdracht.

Wanneer de opdracht is afgerond zal de factuur voor de resterende 50% worden gestuurd en ook hiervoor geldt dat de betaling plaats dient te vinden binnen 14 dagen na declaratiedatum tenzij anders is overeengekomen. Wanneer dit is ontvangen, zal de opdrachtgever alle bestanden zoals afgesproken ontvangen. Indien na het verstrijken van deze termijn door BrandXpand nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd over het gefactureerde bedrag. Alle door BrandXpand gemaakte kosten, zoals proceskosten, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met de te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever.

7.2 Opschorting
Wanneer de opdrachtgever betalingsverplichtingen aan BrandXpand niet nakomt heeft BrandXpand het recht alle met betrekking tot de overeenkomst overgedragen rechten en leveringen op te schorten tot het moment dat aan de betalingsverplichting is voldaan. De opdrachtgever mag tot dat moment de ontwerpen niet gebruiken. BrandXpand mag voldoende zekerheid voor de betaling verlangen en is gerechtigd de opdracht te staken wanneer deze zekerheid niet kan worden gegeven.

8. Beëindigen van de opdracht

8.1 Herroepen van de opdracht
Wanneer de uitvoering van de opdracht of de levering van het werk door verzuim of overmacht van de opdrachtgever wordt vertraagd door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever het volledige overeengekomen bedrag alsmede de reeds gemaakte kosten te betalen, onverminderd het recht van BrandXpand verder kosten of schadevergoeding te vorderen.

8.2 Beëindigen van de opdracht door opdrachtnemer
Wanneer enige verplichtingen niet, geheel niet of niet tijdig nagekomen worden door de opdrachtgever, bij faillissement of opschorting van betaling bij liquidatie van de opdrachtgever, is de opdrachtgever toerekenbaar in verzuim. In deze gevallen heeft BrandXpand het recht zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomsten de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

8.3 Beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever
Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de opdracht zal er geen terugbetaling plaatsvinden van de aanbetaling.

8.4 Overmacht
Ziekte en tijdelijk of permanente arbeidsongeschiktheid van BrandXpand ontslaat haar van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of leveringsplicht. De opdrachtgever kan dan geen aanspraak maken op vergoeding van kosten en schade. BrandXpand zal ziekte en tijdelijk of permanente arbeidsongeschiktheid zo spoedig mogelijk melden aan de opdrachtgever; de opdrachtgever heeft na ontvangst van deze melding gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting om 50% van de opdracht/overeenkomst te vergoeden.

9. Aansprakelijkheid 

9.1 Eigendommen van de opdrachtgever
BrandXpand bewaart, gebruikt en verwerkt zaken die haar zijn toevertrouwd door de opdrachtgever met dezelfde zorg als wanneer het om haar eigen zaken gaat. Indien de opdrachtgever dit risico verzekerd wil zien, dient hij daarvoor zelf zorg te dragen.

9.2 Aansprakelijkheid
BrandXpand is niet aansprakelijk voor:

  • Fouten in de tekst van het ontwerp, wanneer de opdrachtgever een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring is gegeven;
  • Fouten gemaakt door derden;
  • Fouten als gevolg van onduidelijk of onjuiste gegevens verstrekt door de opdrachtgever;
  • Fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld;
  • Gevolgen van gebeurtenissen bij derden waar BrandXpand geen invloed op kan uitoefenen;

9.3 Verval aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

9.4 Geleverde materialen
Indien de opdrachtgever aan BrandXpand materialen heeft verstrekt benodigd voor het uitvoeren van de overeenkomst, vrijwaart de opdrachtgever BrandXpand van aanspraken van derden m.b.t. eventuele op deze materialen rustende auteursrechten.

9.5 Bewaarplicht
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch BrandXpand jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

10. Inspectie en klachten

10.1 Inspectie
Opdrachtgever is verplicht om de door BrandXpand geleverde opmaakdruk- of andere proeven en concepten zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze binnen 8 dagen na ontvangst gecorrigeerd of goedgekeurd aan BrandXpand retour te zenden. Bij gebreke van (tijdige) retourzending, wordt de opdrachtgever geacht met de proeven akkoord te zijn.

10.2 Klachten
Opdrachtgever is verplicht de diensten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten moeten uiterlijk binnen 8 dagen na levering van de diensten schriftelijk aan BrandXpand worden gemeld. Klachten geven de opdrachtgever nimmer enig recht betaling van de overeengekomen prijs of bijkomende kosten, geheel of gedeeltelijk op te schorten, terwijl elk beroep op verrekening uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 30 dagen na levering van de diensten schriftelijk aan BrandXpand worden gemeld.

10.2.1.
Aan het in behandeling nemen van een klacht kan opdrachtgever geen rechten ontlenen. BrandXpand is, nadat een klacht gegrond is bevonden, steeds gerechtigd de betreffende dienst te vervangen.

11. Overige bepalingen

11.1 Privacyverklaring
BrandXpand respecteert de privacy van bezoekers, opdrachtgevers en andere gebruikers van de website. Alle persoonlijke informatie wordt met zorg en vertrouwelijk behandeld. Zie voor meer informatie, de privacyverklaring te downloaden op de website.

11.2 Andere voorwaarden
Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever zijn alleen bindend wanneer zij niet in strijd zijn met de voorwaarden van BrandXpand en BrandXpand deze voorwaarden schriftelijk aanvaard.

11.3 Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden, de overeenkomst die door BrandXpand sluit met de opdrachtgever, de totstandkoming daarvan en voort alle door BrandXpand uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen is Nederlands rechts van toepassing.